Skip to main content

Table 1 Herd prevalence of Brucellosis in townships in Ningxiang county

From: Prevalence, distribution and risk factors for brucellosis infection in goat farms in Ningxiang, China

Township Commercial farms
  Total farms Sampled farms Positive farms Prevalence
Dachengqiao 13 11 1 9% (2-16%)
Hengshi 25 10 7 70% (35-93%)
Huaminglou 22 13 1 7% (0-17%)
Huilongpu 16 13 1 7% (1-14%)
Shuangfupu 27 27 5 19%
Huangcai 61 61 1 1.6%
Laoliangcang 25 25 1 4%
Yujiaao 48 48 5 13%
Zifu 19 19 1 5%
Weishan 15 15 0 0
Datunying 18 11 0 0
Donghutang 14 9 0 0
Fengmuqiao 8 4 0 0
Huitang 8 8 0 0
Jinzhou 6 6 0 0
Qinghuapu 7 7 0 0
Meitanba 14 14 0 0
Nantianping 5 5 0 0
Qingshanqiao 26 26 0 0
Shantian 15 8 0 0
Shuangjiangkou 5 5 0 0
Xiaduopu 5 5 0 0
Zhuliangqiao 2 2 0 0
Longtian 6 6 0 0
Batang 14 14 0 0
Lijingpu 11 11 0 0
Xieleqiao 19 19 0 0
Xiangzikou 31 31 0 0
Chengjiao 6 6 0 0
Daolin 18 18 0 0